jPOST environment paper has been published.

2018-10-9 jpost

The jPOST environment: an integrated proteomics data repository and database
Yuki Moriya, Shin Kawano, Shujiro Okuda, Yu Watanabe, Masaki Matsumoto, Tomoyo Takami, Daiki Kobayashi, Yoshinori Yamanouchi, Norie Araki, Akiyasu C. Yoshizawa, Tsuyoshi Tabata, Mio Iwasaki, Naoyuki Sugiyama, Satoshi Tanaka, Susumu Goto, Yasushi Ishihama
Nucl. Acids Res. 47 (D1). doi: 10.1093/nar/gky899